Algemene voorwaarden

 

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De contractanten beschouwen de uitvoering van herstellingen als een middelverbintenis, welke behoort te geschieden volgens de regels van goed vakmanschap.
2. Gebeurlijke klachten zijn slechts ontvankelijk mits zij, duidelijk om-schreven, worden meegedeeld uiterlijk bij afhaling van het voertuig en/of goederen inzoverre zij zichtbare gebreken getreffen en uiterlijk de dag na afhaling van het voertuig en/of goederen inzoverre zij onzichtbare ge-breken betreffen.
3. Her proefrijden geschiedt met toelating, voor rekening en op risico van de eigenaar van het voertuig.
4. Alle werkzaamheden en leveringen zijn contant te betalen bij aflevering van de factuur. De eigenaar van het voeruig erkent het retentierecht van de garage zolang de factuur niet volledig vereffend is. De verkoopprijs dient binnen de overeengekomen termijn betaald te zijn, zoniet wordt de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden.
5. Bij weigering van contante betaling van de factuur is, van rechts-wege, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 65 EUR onverminderd vewijlintresten, hierbij conventioneel bepaald aan 1% per maand, en gebeurlijke gerechtskosten.
6. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voor-schotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wedervekoop. In geval van herverkoop van de goederen, zelf verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper aan de verko-per alle vorderingen over resulterend uit deze verkoop.
7. De contractanten aanvaarden de uitsluitende bevoegheid van de recht-banken te Antwerpen en de toepassing van de Belgische wetgeving.


 

 

Contacteer ons

  • Hoge Weg 117, 2940 Hoevenen (Stabroek)
  • 03 317 02 10
  • Ondernemingsnummer: 0427.335.775